Women work in the Kim Jong-suk Pyongyang Silk Mill in Pyongyang